Cedergrenska fondens stadgar

 

Cedergrenska fonden bildades den 12 juni 1996 i samband med att Föreningen Cedergrenska Torneets Vänner upplöstes. Det skedde vid ett möte i Cedergrenska Tornet med Lennart Waldenströms som mötesordförande och Gunna Haeger som mötessekreterare.

Vid mötet anstogs Fondens stadgar som inte ändrats sedan dess.

 

§ 1  Fondens namn
F
ondens namn skall vara Föreningen Cedergrenska Tornets Vänners Fond.

§ 2  Fondens kapital
F
ondens kapital skall utgöras av de medel som Föreningen Cedergrenska Tornets Vänner överför till fonden i samband med att vänföreningen upplöses.

Fondens kapital kan ökas genom framtida gåvor.

§ 3  Fondens styrelse
F
ondens kapital skall förvaltas av en styrelse på tre personer, vilka samtliga utses av styrelsen för Sällskapet Amorina.En av dessa personer skall utses att som ordförande leda fondstyrelsens arbete.
Styrelsen äger i alla avseenden företräda fonden.
Styrelsen är beslutsför när fler än halva antalet ledamöter är närvarande.
Styrelsen skall årligen avgiva en berättelse över sin förvaltning med balans- och resultaträkningar.
Berättelsen skall revideras av en av Danderyds kommun utsedd person.
För uppdrag som styrelseledamot och revisor skall inget arvode utgå.

§ 4  Fondens avkastning
A
vkastningen från fondens kapital bör årligen, sedan eventuella skatter och förvaltningskostnader erlagts, användas till stipendier, bidrag eller annat ändamål enligt styrelsens gottfinnande.
Den enda begränsningen skall vara att medlen används till något/någon som har anknytning till Stocksund och till Cedergrenska Tornet och Parken.

§ 5  Fondens upplösning
D
essa föreskrifter får endast ändras efter godkännande av Danderyds kommun.
Skulle sällskapet Amorina finna att ändamålet för fondens verksamhet inte längre går att uppfylla, skall fonden upplösas och kvarvarande kapital tillfalla Danderyds kommun.
Kapitalet skall av kommunen användas till ändamål som ligger nära dem som Fonden haft att stödja.

*

Dessa föreskrifter är antagna vid årsmöte i Föreningen Cedergrenska Tornets Vänner den 12 juni 1996.
På medlemmarnas i Föreningen Cedergrenska Tornets Vänner vägnar

 Lennart Waldenström                                                                         Gunnar Haeger
Mötesordförande                                                                                  Mötessekreterare

 Gunnar Andrén           Ulla Assarsson-Eklöw          Ann-Marie Raadsen                  Hakon Bildt
Ordförande                  Vice ordförande                     Sekreterare                                 Kassör

Margareta Larsson               ­Ingalill Danielson
Protokolljusterare                    Protokolljusterare