Cedergrenska områdets historia

Av Ulla Assarsson-Eklöw och Gunnar Andrén

1400-talet En stor egendom gränsande till Stocksundet, Stockby gård, tillhör Djursholmsgodset.
1854 Sommarhuset Skogshyddan (i dag Parkvillan) flyttas från Djursholms Ösby till Stocksund.
1885 Roslagsbanan Stockholm-Rimbo invigs. Station anläggs i Stocksund.
1889 Jägmästare Albert Gotthard Nestor Cedergren, son till en guldsmed och stor fastighetsägare i Stockholm, köper nuvarande Cedergrenska området, drygt 69.000 kvm. Pris: 24.000 kr.
1891 Jägmästaren börjar plantera mängder av barrträd, bl.a. en labyrint med häckar av granplantor.
1895 3 okt: Adolf Sällström, son till Cedergrens trädgårdsmästare Elis Sällström, föds i Kullstugan, huset i korsningen Stockholmsvägen/Kungsvägen. Familjen bor kvar till 1910.
1896 Tornet – en bostad – börjar byggas på områdets högsta punkt. Ritningar ej klara. Arkitekt Ferdinand Boberg ritar förslag, en hög tegelbyggnad med terrass överst.
1898 Arkitekten, blivande professorn i husbyggnadskonst,  Lars Israel Wahlman föreslår en kvadratisk byggnadskropp, i vars ena hörn ett torn med trappa finns. Förslaget följs.
1900 Markarbetena och grunden färdig. Kontrakt skrivs om murning av 40.000 st tegelstenar.
1901 Tornet klart upp till nuvarande tredje våningen; nytt kontrakt om 60.000 tegelstenar.
1902-1903 Omfattande byggnadsarbeten. Tornet klart till fjärde våningsplanet av planerade tio.
1904 Riddarsalen klar, liksom ”blindvåningen” och terrassen (femte-sjunde planen).
1908 Efter två års byggpaus blir Tornet klart till det yttre, upp till plan tio. Cedergren i DN-intervju: ”Allt skall byggas som man gjorde förr. Undantag: hiss och piano skall finnas.”
1916 Byggnadsarbetet helt stillastående sedan 1908. Jägmästare Cedergren skriver testamente. Egendomen skall tillägnas något ”ädelt och gagneligt eller eljest allmännyttigt ändamål”.
1921 Albert Gotthard Nestor Cedergren avlider (5 juli 1849 – 23 juli 1921).
1926 Reparationer sker i tornet,  under ledning av arkitekturprofessorn Erik Lallerstedt.

1927-1955 Inga byggnadsarbeten. Åren 1936 och 1955 sker begränsade underhållsarbeten.
1956 Jägmästare Cedergrens fyra döttrar, nu 72-78 år, skriver ett gemensamt testamente.
1958-60 Yttertrappa i trä byggs i stället för den av Wahlman 1898 föreslagna stentrappan. Elektricitet dras in i tornet. Forfarande saknas vatten och avlopp, samt all form av uppvärmning.
1975 Sedan sista dottern avlidit visar testamentet att egendomen för all framtid skall tillfalla Skogshögskolan, som skall iståndsätta tornet. Om inte Skogshögskolan i alla avseenden följer testamentets bestämmelser, skall den gå legatet förlustig.
1976 Skogshögskolan, belägen i Umeå, avstår donationen, som därmed tillfaller Nordiska Museet. Den 7 december ordnar Nordiska Museet auktion i tornet. C:a 3000 olika föremål säljs.
1981 Danderyds kommun köper parken och tornet av Nordiska Museet. Pris: 2,5 milj. kr.
1992 Arkitekterna Joachim Winnberg och Henrik Wåhlin börjar mäta upp tornet som examensarbete. Initiativ av enskilda börjar förberedas med syftet att slutföra byggnationen fram till 1996.
1993 Föreningen Cedergrenska Tornets Vänner bildas. Visningar. Överväldigande intresse.
29 oktober 1993: Adolf Sällström besöker Cedergrenska Tornet för första gången sedan 1910.
1993 Kommunfullmäktige beslutar att Danderyds kommun, tillsammans med Länsarbetsnämnden i Stockholms län och intresserade, skall fullfölja byggnationen.

1994 Den 21 april återupptas byggnadsarbetet efter åttiosex års paus vid en ceremoni på terrassen. Tornarkitekt: Sven-Olof Larsson, Stocksund. Tornbyggare: Siab.
1995 Byggnadsarbetet pågår. Hiss installeras. Beslut om tornets användning träffas av fullmäktige.
1996 21 april: Cedergrenska tornet invigs på 100-årsdagen – i närvaro av Adolf Sällström (se 1895) – av 18-åriga Nadeschda von Kantzow, jägmästare Cedergrens brorssonsdotterdotter.
12 juni 1996: Föreningen Cedergrenska Tornets Vänner upplöses och Föreningen Cedergren­ska Tornets Vänners Fond bildas med 100.000 kr i grundkapital.
21 april 2096: Skrinet i Cedergrenska tornet, inmurat den 21 april 1994, tas fram