Broar över Stocksundet

Den första bron över Stocksundet anlades 1715, en provisorisk en flottbro. Den stod färdig i augusti angivet år.

Byggandet hade föregåtts av att bönderna i Roslagen vid 1697 års riksdag klagat över de dåliga förbindelserna över Stocksundet. Men det var först 1715 som arvprinsen Fredrik av Hessen gav landshövdingen Ture Bielke order om att bygga en provisorisk bro, av rent militära skäl.
I januari 1716 beordrade landshövdingen så ägaren till Djursholms slott generalmajor Banér att bygga en permanent bro. Den färdigställdes samma år, blev 180 alnar lång och 11 alnar bred.
År 1723 krävde generalmajor Banér 19 050 daler kopparmynt av riksdagen för brons byggande och drift. Oblygt, tyckte borgarståndet, som ansåg att Banér byggt bron frivilligt.
År 1724 beviljade emellertid Kungl Maj:t 10 000 daler kopparmynt, för byggandet och för att armén fick använda bron. Någon mer statlig ersättning blev det inte, familjen baner arrenderade ut bron för 2.400 daler kopparmynt per år mot att arrendatorn fick ta upp broavgift.
1789 skrev Roslagsbönderna åter till riksdagen och krävde fri passage under vintern då bron var så dålig att det var förenat med fara för livet att nyttja den.

Den första permanenta flottbron över Stocksundet klarade sig emellertid fram till 1797 då bron slet sig och försvann ut i Värtan och först till stort besvär och höga kostnader kunde återställas. Den slet sig sedan flera gånger de närmaste decennierna.
I drygt 100 år kom denna flottbro att fungera, mer eller mindre bra.
I maj 1824 kom en ny bro till stånd. Den blev inte långvarig: hösten 1824 bröts den sönder, omöjlig att använda.
1826 stod en ny bro färdig, detta sedan kanalbyggaren Baltzar von Platen, mekanikern Samuel Owen och arkitekten Jakob Wilhelm Gerss, alltså några av tidens mest kända konstruktörer, biträtt bruksinspektorn Olof Forsgren, i byggandet.
Denna bro kom att bestå i mer än 100 år.

Den 21 december 1885 inviger Oscar II järnvägsbron över Stocksundet. Den 15 maj 1895 är hela banan elektrifierad. Sista tåget över bron går 29 mars 1996, bron demonteras 1997, bropelaren på Stocksundssidan bevaras.
Den 20 november 1936 invigs ny landsvägsbro som byggts 1934-35. Den rivs genom sprängning den 18 september 1990.
1826 års bro kvarstår som gångbro tills den rivs 1957-58, efter många protester från stocksundsbor.
Den 28 januari 1978 invigs tunnelbanebron över Stocksundet.
Den 15 juli 1990 står nya landsvägsbron över Stocksundet färdig, men invigning sker först 20 maj 1992 då fyrfältsbron är helt klar.
18 maj 1996 står nya järnvägsbron över Stocksundet klar. Stocksunds nya järnvägsstation invigs och tågen börjar gå.

Broavgift
För att passera Stocksundsbron måste avgift erläggas.

1807 års taxa;
Ett runstycke per gående, samma för kreatur.
Två skillingar kostar det för täckt vagn, på vintern släde, vilket inkluderar två dragande hästar.
Extra häst kostar vardera tre runstycken.
Schäskärra med en förspänd häst kostar en skilling, samma pris gäller bondkärra med två hästar.
Fartyg som vill in eller ut i Edsviken måste erlägga tull med fyra skillingar för vindbryggans öppnande. Kommenderad trupp hade gratis överfart, likaså allmogen då den nyttjade bron för kungs- eller kronoskjutsningar. (Det offentliga är sig likt.)

År 1873 kom en ny brotaxa, liksom tidigare utfärdad av Landshövdingen:.
1 öre för gående och kreatur
5 öre för bondvagn med en häst
9 öre för vagnar och slädar med högst två hästar

Från 1909 utgår broavgift över Stocksundet enligt beslut av Kungl Maj:t.
1 öre för gående
2 öre för velocipeder
9 öre för automobiler.

Broavgiften upphör först den 31 december 1925.